[1]
X. Wang, X. Shen, H. Wang, C. Gao, and T. Zhang, “Nuclear magnetic resonance analysis of freeze-thaw damage in natural pumice concrete”, materconstrucc, vol. 66, no. 322, p. e087, Jun. 2016.